a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

nederlanda r...

ra: jardo
raad: konsilio, konsilo
   raad (raadgevend lichaam; ontr.): konsilanaro
   raad (raadgevend lichaam): konsilantaro
   raad (raadgevend lichaam): konsilistaro
   raad (arch.): konsilo
raadgever: konsilanto
raadgeving: konsilo
raadplegen: konsulti
raadsel: enigmo
raadselachtig: enigma, mistera, sfinksa
raadslid: konsiliano
raadsman: konsilisto
raad van beheer: administrantaro, komitato
raad van bestuur: estraro
raaf: korako, korvo
Raaf (sterrenbeeld): Korvo
raaigras: lolo
raaklijn: tanĝanto
raap: rapo
raar: stranga
rabarber: rabarbo
rabbijn: rabeno
rabiaat: rabia
rabies: rabio
rachitis: rakito
racisme: rasismo
racist: rasisto
racket: rakedo, raketo
rad: rado
radar: radaro
radbraken: radumi
raden: diveni
raderwerk: radaro
radian: radiano
radicaal: ĝismedola, ĝisosta, radika, radikala, radikalo
radicalisme: radikalismo
radijs: rafaneto
radio: radio, radiofonio
radioactief: radioaktiva
radioactiviteit: radioaktiveco
radiobuis: elektrona valvo
radiofonie: radiofonio
radiografie: radiografio
radiogram: radiogramo
radiolamp: elektrona valvo
radiologie: radiologio
radioloog: radiologo
radioscopie: radioskopio
radiotelegrafie: radiotelegrafio
radiotelegram: radiotelegramo
radiotherapie: radioterapio
radium: radiumo
radius: radio
radja: raĝo
radon: radono
Rafael: Rafaelo
raffinaderij: rafinejo
raffineren: fajnigi, purigi, rafini
rafia: rafio
raga: rago
ragout: raguo
rail: relo
raken: tanĝi, trafi
raket: raketo
ral: ralo
rallen (fam.): raledoj
Ram: Ŝafo
ramadan: ramadano
Ramayana: Ramajano
ramboetan: rambutano
ramenas: rafano
ramp (grote): katastrofo
rancune: rankoro
rancune voelen: rankori
rand: limo, rando
   schuine rand: klinrando
rang: rango
   van gelijke rang: samnivela
ranonkelfamilie: ranunkolacoj
rans: malfreŝa, ranca
ransuil: orelstrigo
rantsoen: porcio
ranzig: malfreŝa, ranca
rap (muziek): repo
rapier: rapiro
rapmuziek: repo
raporteren: raporti
rapport: raporto, referaĵo, referato
rariteit: kuriozaĵo, maloftaĵo, raraĵo
ras: raso
   van een goed ras: bonrasa
rasecht: purrasa
rasp: raspilo
raspen: raspi
raspschelpen (fam.): limaedoj
rassendiscriminatie: rasa diskriminacio, rasismo
rassenhaat: rasismo
raster: rastrumo
   raster (voorwerp): rastrumigilo
rasterpunt: rastrumero
raszuiver: purrasa
rat: rato
ratel: klakilo, knarilo
ratelpopulier: tremolo
ratelslang: krotalo, sonserpento
ratificeren: ratifi
ratio: racio
rationaliseren: raciigi
rationalisme: raciismo, racionalismo
rationalist: racionalisto
rationeel: racionala
   rationeel (getal): raciona
rauw: kruda, raŭka
ravelijn: ravelino
ravijn: kanjono, ravino
ravioli: pelmenoj, ravioloj
Raymond: Rajmundo
rayon: rajono
razend: furioza, rabia
razernij: furiozeco, rabio
reactie: reago, reakcio
reactievliegtuig: reakciaviadilo
reactor: reaktoro
reageren: reagi
realisatie: realigo
realiseren: efektivigi, ekscii, realigi
realisme: realismo
   magisch realisme: magia realismo
   socialistisch realisme: socialisma realismo
realistisch: realisma
realiteit: efektiveco, realaĵo
realpolitik: realpolitiko
rebelleren: ribeli
rebus: rebuso
recensent: kritikisto, recenzisto
recenseren: recenzi
recensie: recenzo
recent: freŝa, freŝdata
meest recente: ĵusa
recept: recepto
receptie: akceptejo
receptionist: akceptisto
recessie: recesio
rechercheur: kriminalisto
recht: juro, rajto, rekta
   burgerlijk recht: civila juro
   internationaal recht: internacia juro
   het recht hebben: rajti
correctionele rechtbank: punkorekta tribunalo
rechte: rekto
   rechte (hoek): orta
rechtens: rajte
rechter: dekstra, juĝisto
   rechter (voor de rechterhand): dekstramana
rechter hersenhelft: dekstra duonglobo de la cerbo
rechthoek: ortangulo, rektangulo
rechthoekig: orta, ortangula
rechtlijnig: linie
rechtopstaand: hirta
rechtop zetten: hirtigi
rechts: dekstre
   naar rechts: dekstren
rechtsdraaiend: dekstruma
rechtse: dekstrulo
rechtsfilosofie: jurfilozofio
rechtsgeding: proceso
rechtsgeleerde: juristo, leĝisto
rechtsgeleerdheid: leĝoscienco
rechtshandig: dekstramana
rechtshulp: juraj konsiloj
rechtstreeks: rekta, senpera, senpere
rechtswetenschap: juroscienco
rechtszaal: juĝejo
rechtvaardig: justa
rechtvaardigen: motivi, pravigi
rechtvaardigheid: justeco
rechtvleugeligen: ortopteroj
recht zetten: ĝustigi, levi, reĝustigi
rechtzinnig: ortodoksa
rechtzinnigheid: ortodoksismo
recidive: recidivo
recidiveren: recidivi
recital: recitalo
recitatief: recitativo
reciteren: reciti
reclame: reklamo
reclameren: reklamacii
record: rekordo
recordhouder: rekordulo
recruteren: adeptigi
rector: rektoro
rector magnificus: rektoro
rectum: rekta intesto, rektumo
recycleren: recikligi
redacteur: gazetisto, redaktoro
redactie: redakcio, redaktejo
redden: savi
   zich eruit redden: elturniĝi
   zich redden: helpi al si
redding: savo
rede: racio, rodo
redelijk: racia
redelijkheid: racieco
reden: kaŭzo, kialo, tialo
   om de een of andere reden: ial
   om geen enkele reden: nenial
redenaar: oratoro
redenaars-: oratora
redeneren: rezoni
vals redenerend: sofistika
redenering: rezono
redevoering: diskurso, oracio, oratoraĵo
   een redevoering houden: oratori
redigeren: redakti
redingote (geklede jas): redingoto
redmiddel: elturnaĵo
redoute: reduto
reduceren: redukti
ree: kapreolo
reeds: jam
reëel: reela
reef: refo
reeks: rozario, serio, vico
   rekenkundige reeks: aritmetika progresio
   eindige reeks: finia vico
   naar sterkte, intensiteit enz. geordende reeks: gamo
   meetkundige reeks: geometria progresio
   harmonische reeks: harmona progresio
   reeks (wisk.): progresio
reel: rilo
reep: strio
reet: pugo
referendum: referendumo
referentie: referenco
reflecteren: reflekti
reflexief: refleksiva
Reformatie: Reformacio
refrein: rekantaĵo
regel: monataĵo, normo, regulo
   regel (menstruatie): menstruo
   regel (voorschrift): precepto
regelen: reguligi
regelmaat: reguleco
regelmatig: regula
regelzetmachine: linotipo
regelzetter: linotipisto
regen: pluvo
regenboog: ĉielarko, pluvarko
regenboogvlies: iriso
regenbui: pluvoverŝo
regenen: pluvi
regenput: cisterno
Regensburg: Regensburgo
regenscherm: ombrelo, pluvombrelo
regent: regento
regenwolk: nimbuso
regenworm: lumbriko
regenwormen: lumbrikedoj
regenwoud: pluvarbaro
regeren: regi, reĝi
regering: ministraro, registaro
   regering (het regeren): regado
regie: enscenigo, regio
regime: reĝimo
regiment: regimento
regio: regiono
regionaal: regiona
regionalisme: regionismo
regisseren: enscenigi
regisseur: enscenigisto, reĝisoro
register: registro, reĝistro
registreren: registri
reglement: regularo
regulator: regulatoro
reiger: ardeo
reiken tot: ĝislimi
reiki: Rejkio
reikwijdte: trafpovo
rein: pura
op reinheid gesteld: purema
reinigen: purigi
reis: vojaĝo
   goede reis!: bonan vojaĝon!
   reis (munt): rejso
reisgezelschap: karavano
reisgids (boek): gvidlibro
reisonkosten: vojelspezo
reispas: pasporto
reizen: vojaĝi
   reizen (in een voertuig): veturi
rek: bretaro
rekel: vulpino
rekenen: kalkuli
rekenen op: kalkuli
rekenen tot: alkalkuli
rekening: kalkulo
   op rekening schrijven: imputi
   rekening (boekhouding): konto
rekening houden met: kalkuli
rekeninguittreksel: konteltiro
rekenmachine: kalkulilo
rekruteren: rekrutigi, varbi
rekruut: rekruto
rekstok: reko
rekwireren: rekvizicii
rekwisiet: rekvizito
rekwisiteur: rekvizitisto
rekwisitie: rekvizicio
rel: kverelo
relais: relajso
relatie: rilato
relatief: relativa
relativisme: relativismo
reliëf: reliefo
religie: religio
religieus: religia
relikwie: relikvo
relikwieschrijn: relikvujo
relmuis: dormomuso, gliro
rem: bremso, haltigilo
remblok: haltigŝuo
remedie: kuracilo, rimedo
remise: remizo, rimeso
remonte: remonto
renaissance: Renaskiĝo, renesanco
rendez-vous: rendevuo
rendier: boaco, norda cervo
rennen: kuri
rente: interezo, kvoto de interezoj, procento, rento
   kerkelijk rente: prebendo
rentmeester: intendanto
renvogels en vorkstaartplevieren (fam.): glareoledoj
reostaat: reostato
repareren: ripari
repertoire: repertuaro
reporter: raportisto
represaille: reprezalio
   represailles plegen: reprezalii
repressie: represio
reproduceren: reprodukti
reptielen: rampuloj, reptilioj
republiek: respubliko
republikein: respublikano, respublikisto
reputatie: fameco, famo, reputacio
requiem: rekviemo
reseda: rezedo
resedafamilie: rezedacoj
reserveren: rezervi
resolutie: rezolucio
resoluut: rezoluta, rezolute
resonans: resonado
resonanssnaar: kunvibra kordo
resonantie: resonado, resonanco
respect: respekto
respecteren: respekti
respectief: respektiva
rest: resto
   rest (zn.): cetero
restaurant: restoracio
   (klein) restaurant: gastejo
resultaat: rezultato, rezulto
resumeren: resumi
resumerend: resume
retina: retino
retor: retoro
retoriek: parolarto, retoriko
retort: balono, retorto
retoucheren: retuŝi
retroactief: retroefika
retrospectief: retrospektiva
reuk: odoro
reukzin: flarpovo, flarsenso
reuma: reŭmatismo
reus: giganto, grandegulo
reusachtig: giganta, grandioza
reuzel: sebo
reuzengordeldier: gliptodonto
reuzenpanda: granda pando
reven: refi
reviseren: revidi
revisor: revizoro
revolutie: revolucio
   van voor de revolutie: antaŭrevolucia
   industriële revolutie: industria revolucio
   van na de revolutie: postrevolucia
   een revolutie tot stand brengen: revoluciigi
revolver: revolvero
revue: revuo
rhamnus: ramno
rhenium: renio
rhinitis: nazkataro
rho: roto
rhodium: rodio
rib: ripo
ribbelen: kaneli
ribfluweel: kordurojo
ribkarbonade: kotleto
ribosoom: ribosomo
richel: listelo
zich richten tot: adresi
richten naar: modeligi
in de andere richting: kontraŭen
richtlijn: gvidlinio
ricinus: ricino
ridderen: ordeni
ridderorde: ordeno
riek: forkego
rieken: odori
   slecht rieken: malbonodori
riekend: odora
riem: remilo, rimeno
   riem (papier): rismo
Riemann:
   van Riemann: rimana
   Bernhard Riemann: Rimano
riet: fragmito, kano
rietgras: falaro
rietstengel: kano
rif: rifo
rij: kordono, vico
   rekenkundige rij: aritmetika progresio
   meetkundige rij: geometria progresio
   harmonische rij: harmona progresio
   rij (kolom): kolumno
   rij (wisk.): progresio
   in een rij opstellen: vicigi
   z. in een rij scharen: viciĝi
rijbewijs: kondukpermesilo
rijden:
   rijden (per auto): aŭti
   eromheen rijden (op een dier): ĉirkaŭrajdi
   rijden (op een dier): rajdi
   rijden (in een voertuig): veturi
rijgen: laĉi
rijk: imperio, regno, riĉa
rijkaard: riĉulo
rijkdom: riĉeco, riĉo
rijkelijk: sufiĉega
rijk maken: riĉigi
rijks-: regna
rijk worden: riĉiĝi
rij leibomen: spaliro
rijm: rimo
   rijm (rijp): prujno
   rijk rijm: riĉa rimo
rijmen: rimiĝi
   doen rijmen: rimi
rij mensen: spaliro
rijmschema: rimaranĝo
rijmwoordenboek: rimaro
Rijn: Rejno
rijp: matura
   rijp (rijm): prujno
rijpen: maturiĝi
rijpheid: matureco
rijst: rizo
rijstveld: rizkampo
riksja: rikiŝo
rimpel: falto, sulko
rimpelen: sulki, sulkigi
   doen rimpelen: krispigi
ring: ringo
ringmuur: ĉirkaŭmuro
ringslangachtigen: kolubredoj
ringvinger: ringa fingro
ringwormen: anelidoj, ringovermoj
   borstelarme ringwormen: oligoĥetoj
rinitis: nazkataro
rinkelen: tinti
rinoceros: rinocero
rinofaryngitis: malvarmumo
riool: kloako
rips: repso
riskeren: riski
risotto: rizoto
rist: rozario
rite: rito
ritme: ritmo, takto
rits: zipo
ritselen: susuri
ritsen: zipi
ritssluiting: zipo
rituaal:
   rituaal (ritueel): ritaro
   rituaal (boek): ritlibro
ritueel: rito
ritus: rito
rivier: rivero
rivierbaars: perĉo
rivierbedding: kuŝujo
rivierkreeft: astako, kankro
riviermond: estuaro
rob: foko
robachtigen: fokedoj
Robert: Roberto
robijn: rubeno
robijntje: kanabeno
robot: roboto
robuust: fortika
rochelen: graki
rococo: rokoko
rococo-: rokoka
roddelen: klaĉi
roddelpraat: klaĉo
Rode Khmer: Ruĝaj Kmeroj
Rode Zee: Ruĝa Maro
rododendron: rododendro
Rodrigo: Rodrigo
roe: vergo
roebel: rublo
roede: vergo
roeien: remi
roeipootkreeftje: kopepodo
roeiriem: remilo
roeispaan: remilo
roeivoetigen: pelikanoformaj
roek: frugilego
roekeloos: aŭdaca, trokuraĝa
roekeloosheid: aŭdaco, trokuraĝo
roem: fameco, famo, gloro
Roemeen: rumano
Roemeens: rumana
roemen: glori, glorigi, laŭdi
Roemenië: Rumanujo
roemrijk: glora, glore
roepen: krii, ululi, voki
roeping: alvokiĝo
roeren: kirli
roerend: kompatveka, kortuŝa
roerig: turbulenta
roerloos: senmova
roerloosheid: kvieto
roest: rusto
roesten: oksidigi, rustiĝi
roet: fulgo
roetkleurig: fulgokolora
rog: rajo
rogge: sekalo
echte roggen (fam.): rajedoj
rok: jupo
roken: fumi
   het roken: fumado
   roken (v.voedsel): fumaĵi
rol: rolo, rulaĵo, rulo
   een rol spelen: figuri
rollen: rulado, ruliĝi
   (doen) rollen: ruli
rolluik: rulŝutro
rolpens: tripkolbaso
rolschaats: rulŝuo
rolstoel: rulseĝo
roltrap: rulŝtuparo
Rom: romao
romaans (stijl): romanika
romaanse stijl: romaniko
Romaanse talen: latinidaj lingvoj
roman: romano
romance: romanco
romantiek: romantikismo, romantismo
romantisch: romaneca
romboëder: romboedro
romboïde: romboido
Rome: Romo
   het oude Rome: Romio
Romein: romano
   Romein (inw. v.h. oude Rome): romiano
Romeins: roma
rommel: elĵetaĵo
romp: torso, trunko
   romp (van vliegtuig): fuzelaĝo
   romp (v.e.schip): hulo
   romp (onder de waterlijn): kareno
rond:
   half rond: duonsfera
   half rond: hemisfera
rondbazuinen: distrumpeti
rondbekken: rondbuŝuloj
rondbrengen: disporti
rondbrullen: ĉirkaŭkrii
ronddraaien: deturni, karuseli
ronde: patrolo
rondeel: rondelo
rondgaan: ĉirkaŭiri
rondpunt: trafikcirklo, trafikrondo
rondreizen: rondvojaĝi
rondslenteren: gapvagi
rondspringen: karakoli
rondstrooien: disĵeti
rondtrekken: migri
rondvloeien: ĉirkaŭflui
rondwormen: rondvermoj
ronken:
   ronken (v. kat): ronroni
   het ronken (v. kat): ronrono
ronselen: varbi
röntgenfotografie: radiofotografio
röntgen-fotografie: radiografio
röntgenium: rentgenio
rood: ruĝa
   rood (subst.): ruĝo
roodalgen: ruĝalgoj
Roodkapje: Ruĝkufulineto
roodvonk: skarlatino
rood worden: ruĝiĝi
roofdieren: rabobestoj
roofmoord: rabomurdo
rook: fumo
   in rook opgaan: formalaperi
room: kremo
   zure room: acidkremo
rooms-katholiek: romkatolika
roos: rozo
   roos (op hoofd): haŭtero
rooskleurig: roza, rozkolora
roosteren: rosti
rosbief: rostbefo
roskam: striglilo
roskammen: strigli
rot: putra
   iets dat rot is: putraĵo
rotatie: rotacio
roten: rui
roteren: rotacii
roterend: rotacia
rotonde: trafikcirklo, trafikrondo
   rotonde (rond gebouw): rotondo
rots: roko
rotsblok: ŝtonego
rotsduif: livio, rokkolombo
rotten: putri
Rotterdam: Roterdamo
routeplanner: planilo
router: enkursigilo
routine: rutino
rouw: funebro
rouw-: funebra
rouwbeklag: kondolenco
rouwen: funebri
rouwend: funebra
rouwklaagster: ĝemistino
rouwkledij: funebro
roven: rabi
rover: rabisto
   rover (zeldz.): latrono
rovershol: rabejo
royalisme: reĝismo, rojalismo
royalist: rojalisto
rozemarijn: rosmareno
rozenfamilie: rozacoj
rozenkrans: rozario
rozenwater: rozakvo
rozet: rozeto
rozijn: sekvinbero
rubaiyat: robaio
rubber: kaŭĉuko
rubidium: rubidio
rubriek: rubriko
ruche: ruŝo
ruchtbaar maken: malsekretigi, publikigi
rudimentair: rudimenta
Rudolf: Rudolfo
rug: dorso
   rug (v.d.hand): mandorso
   rug (v.d.hand): mansupro
ruggegraat: spino, vertebraro
ruggenmerg: mjelo, spina medolo
ruggensteunen: asisti
ruggestreng: ĥordo
rugzak: dorsosako, tornistro
ruig: hirta, vila
ruigkever: lagrio
ruiken: flari, odori
   ruiken (geuren): aromi
   lekker ruiken: bonodori
   ruiken (z.nw.): flarado
   slecht ruiken: malbonodori
ruilen: interŝanĝi
ruilwaarde: interŝanĝvaloro
ruim (v.e.schip): holdo
ruimen: alezi
ruimer: alezilo
ruimte: spaco
ruimteonderzoek: kosmonaŭtiko
ruimtepak: kombineo, skafandro
ruimtependel: kosmopramo
ruimteschip: kosmoŝipo, kosmoveturilo
ruimtevaartcentrum: kosmodromo
ruimtevaartuig: kosmoveturilo
ruimteveer: kosmopramo
ruïne: ruino
ruïneren: ruinigi
ruisen: flustri
   ruisen (werkw.): susuri
   ruisen (subst.): susuro
ruit: lozanĝo, rombo, vitro
ruiten (in kaartspel): karoo
ruitenwisser: glacoviŝilo
ruiter: rajdanto
ruiterij: rajdantaro
ruiterstoet: kavalkado
rum: rumo
run: tanilo
rund: bovo
rundsvlees: bovaĵo
rune: runo
rups: raŭpo
rupsklaver: luzerno, medikago
rus: junko
Rus: ruso
Rusland: Rusio, Rusujo
russenfamilie: junkacoj
Russin: rusino
Russisch: rusa, rusa lingvo, rusia, ruslanda
Russische: rusino
Russische Federatie: Ruslanda Federacio
Russische Rijk: Ruslanda Imperio
Russisch staatsburger: rusiano, ruslandano
rust: kvieto
rusten: ripozi
rustig: kvieta
ruthenium: rutenio
rutherfordium: kurĉatovio, ruterfordio
ruw: aspra, kruda, raspa
   ruw materiaal: krudaĵo
   ruw (niet glad): malglata
ruw behandelen: malkaresi
ruzie: kverelo
   ruzie maken: kvereli