آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa م...

ماتم: funebro
ماتم‌دیده: funebra
ماچ‌وموچ کردن: ŝmaci
ماخ:
   عدد ماخ: maĥo
   عدد نسبی ماخ: maĥo
   ارنست ماخ: Maĥo
ماداگاسکار: Madagaskaro
مادرِ پدربزرگ یا مادربزرگ: praavino
مادربزرگ: avino
مادگی: pistilo
   مادگی (گیاهشناسی): gineceo
ماده‌گاو: bovino
مادّی: fizika
مادیرا: Madejro
   شراب مادیرا: madejro
مارچوبه: asparago
مارس: Marto
مارسیپان: marcipano
مارسِیِز: marseljezo
مارک (واحد پول): marko
مارل: kalkargilo
مارمالاد: marmelado
مازو: gajlo
مازورکا: mazurko
ماشین بخار: vapormotoro
ماشین تحریر: tajpilo
ماشینخانه: maŝinĉambro
ماشین‌نویس: tajpisto
ماضی بعید: pluskvamperfekto
ماکادام: makadamo
ماکادام کردن: makadami
ماکارونی: makaronio
ماگما: magmo
ماگنولیا: magnolio
مالاریا: malario
مالاشیت: malakito
مالت: malto
ماما: akuŝistino , akuŝisto
مامایی: akuŝarto
ماموت: mamuto
مانتیس: mantiso
ماندالا: mandalo
ماندولین: mandolino
مانع شدن: oponi
مانگا: mangao
مانی: Maniĥeo
ماوراءبنفش: transviola
ماه: monato
ماهوت: drapo
ماهوت‌پاک‌کن: broso
ماهوت‌پاک‌کن زدن: brosi
ماهی‌خورک: alciono
مایل (واحد طول): mejlo
مایو: bankalsono
مایونز: majonezo
مؤذن: muezino
مؤلف: redaktoro
مأمور خرید: aĉetisto
مأموریت: misio
مبانی: ABC
مبتذل: banala
مبدأ: principo
مبل: apogseĝo
مُبلغ مذهبی: misiisto
مبهم: obskura, obtuza
مبیّن: diskriminanto
متابولیسم: metabolo
متأثر کردن: konsterni, kortuŝi
متحیر کردن: konsterni
متخصص: specialisto
متُد: metodo
مترادف: sinonimo
مترجم شفاهی: interpretisto
مترقی: progresema
مترو: metroo, metropoliteno
متصاعد کردن: elspiri
متضاد: antipoda
متعفن: fetora
متغیر: variablo
متغیر تصادفی: hazarda variablo, stokasta variablo
متغیر مستقل: nedependa variablo
متغیر وابسته: dependa variablo
متقاعد شدن: konvinkiĝi
متقاعد کردن: konvinki
متقال: kanvaso
متلاطم: turbulenta
متنفر بودن: abomeni
متوازی‌الاضلاع: paralelogramo
متولی کلیسا: sakristiano
متهم کردن: akuzi
متیل بنزول: tolueno
مثله کردن: mutili
مجاب کردن: konvinki
مجار: hungara, hungaro
مجارستان: Hungarujo
مجارستانی: hungara
مجاری: hungara
مجاز مرسل: metonimio, sinekdoĥo
مجرا: dukto
مجعول: apokrifa
مجلس سنا: senato
مجلس نمایندگان: Ĉambro de Deputitoj
مجله: gazeto, magazino
مجمر: incensujo
مجمر گرداندن: incensi
مجمع‌الجزایر: arkipelago, insularo
مجنون: freneza
مجوز: permesilo, rajtigilo
مجهز کردن: ekipi
مچ‌اندازی: pojnduelo
مچ‌پیچ: gamaŝo
محاصره: blokado, sieĝo
محاصره کردن: blokadi, sieĝi
محبت: amikaĵo
محتمل: konjektebla
محتمل‌: eventuala
محجوب: pudora
محدب: konveksa
   (تابع) محدب: konveksa
   (زیرمجموعه) محدب: konveksa
محرک: motoro
محرکهٔ الکتریکی: elektromova forto
محفوظ داشتن: rezervi
تمام حقوق محفوظ است: ĉiuj rajtoj estas rezervitaj
محقق: scienculo
محکم: forta
محکمه: kortumo
محمد: Muhamado
محو کردن: elviŝi, forviŝi
محور: akso
محور ارتفاع: z-akso
محور تقارن: simetriakso
محور دوران: rotacia akso
محور طول: abscisa akso, x-akso
محور عرض: ordinata akso, y-akso
محور قطبی: polusa akso
محور مختصات: koordinata akso
محوری: aksa
مخاط: muko
مخاطی: muka
مخالف: malamiko
مخالفت کردن: oponi
مختص x: absciso
مختصر: konciza
مخزن: magazeno
مخزن آب: akvujo
مخصوص: speciala
مخمّر: gisto
مخمّر آبجو: biergisto
مخمل: veluro
مدال: medalo
مدرن: moderna
مدنی: civila
مدیترانه‌ای: mediteranea
دریای مدیترانه: Mediteraneo
مدیر دبیرستان: rektoro
مدینهٔ فاسده: malutopio
مدینهٔ فاضله: utopio
مُر: mirho
مُر مکی: mirho
مراکش: Maroko
مربا: marmelado
مرتاض: asketo
مرتبط: koneksa
مرجان: koralo
مرجانی: korala
مرجع: referenco
مرخص کردن: forpermesi
مردم‌فریب: demagogo
مردم‌فریبی: demagogio
مرزنجوش: origano
مرزنگوش: majorano, origano
مرزه: satureo
مرغ زیبا: vanelo
مرغدانی: birdokorto
مرفین: morfino
مرکبات: citruso
مرکز فضایی: kosmodromo
مرمر: marmoro
مرهم: kataplasmo, ungvento
مِری: ezofago
مریم‌گلی: salvio
مزدایی: mazdaano
مزون: mezono
مسابقه: maĉo
مسافرخانه: albergo
مسئله: problemo
مسئله‌دار: problema
مست: ebria
مست بودن: ebrii
مست شدن: ebriiĝi
مست کردن: ebriigi
مستحکم: forta
مستعد: talenta
مستقبل: futuro
مستهجن: obscena
مستی: ebrio
مستی‌آور: ebriiga
مسحور کننده: magneta
مسخ: metamorfozo
مسطح: ebena
مسطح کردن: ebenigi
مسکو: Moskvo
   رودخانهٔ مسکو: Moskvo-rivero
مسکوت گذاشتن: prisilenti
مسلّم: nekontestebla
مسلمان: islamano
مسموم کردن: veneni
مسواک: dentbroso
مسیح: mesio
مسیح موعود: mesio
مسیحا: mesio
مشترک شدن: aboni, ekaboni
مشترک کردن: abonigi
مشتری (نجوم): Jupitero
مشروب: ebriigaĵo
مشکل: problema, problemo
مشکل‌آفرین: problema
مشکل‌گریز: evitema
مشکوک: apokrifa
مشمئزکننده: abomena
مشهد: Maŝhado
مصاحبه: intervjuo
مصاحبه کردن: intervjui
مصادره: rekvizicio
مصادره کردن: rekvizicii
مصب (رودخانه): buŝo
مصر: Egiptujo
مصری: egipta, egipto, egiptujano
مصمم: rezoluta, rezolute
مصیبت: katastrofo
مطبوعات: gazetaro
مطلق: absoluta, kategoria
   اکثریت مطلق: absoluta plimulto
مطلق‌گرایی: absolutismo
معاملهٔ تأمینی: heĝado
معاهده: traktato
معبد: preĝejo, templo
معتدل: modera
معجزه: miraklo
معدن‌شناسی: mineralogio
معده: stomako
معرفی‌نامه: referenco
معرقکاری: mozaiko
معشوق: koramiko
معشوقه: koramikino
معمار: arĥitekturisto
معماری: arĥitekturo
   مهندس معماری: arĥitekturisto
معناشناسی: semantiko
معیار: kriterio
معیار آبلی: abela kriterio
مُغ: mago
مغازه: magazeno
مغذی: nutra
مغناطیس: magneto
مغناطیسی: magneta
مغناطیسی کردن: magnetigi
مغول: mongola, mongolo
مغولستان: Mongolio, Mongolujo
مغولستان داخلی: Interna Mongolujo
مفتی: muftio
مفرط: ekscesa
مفرغ: bronzo
مفسر: ekzegezisto, interpretilo
حالت مفعول عنه: ablativo
مقاله: traktato
مقاومت (برق): rezistanco
مقدر کردن: destini
مقدمات: ABC
مقدم (منطق): antecedento
مقدونیه: Makedonio, Makedonujo
مقدونیه شمالی: Nord-Makedonio, Nordmakedonujo
مقطع مخروطی: koniko
مقوله: kategorio
مقوله‌ای: kategoria
مکالمه: konversacio
مکانیک کوانتومی: kvantummeĥaniko
مکتب: skolo
مکعب: kuba, kubo
مکعبی: kuba, kubforma
مکعبی‌شکل: kubforma
مکیدن: suĉi
مگا: mega-
مگااُهم: megaomo
مگس‌مرغ: kolibro
مِلاک: kriterio
ملال: spleno
ملایم: dolĉa
ملتحمه: konjunktivo
ملچ‌ملوچ کردن: ŝmaci
ملحقات (کتاب مقدس): apokrifo
ملحقه: aneksaĵo
ملغمه: amalgamo
ملکه (زنبور): abelreĝino
ملوان: matroso
ملودرام: melodramo
ممنوع کردن: malpermesi
منات: manato
مناره: minareto
منتج شدن: rezultati
منجم: astronomiisto, astronomo
منجمد شدن: glaciiĝi
منجمد کردن: glaciigi
منجنیق: balisto
مِندارچه: ligustro
منسوخ: kaduka
منسیوس: Menceo
منشأ: principo
منشعب شدن: forkiĝi
منشور (هندسه): prismo
منضبط کردن: disciplini
منضم کردن: aneksi
منطق ریاضی: logistiko
منطق نمادی: logistiko
منطقةالبروج: zodiako
منظره: panoramo
منع کردن: malpermesi
منعکس کردن: reflekti
(زاویه) منفرجه: obtuza
مننژیت: meningito
منی: spermo
منیزی: magnezo
منیزیُم: magnezio
مو شقی: anserhaŭto
مواجهه: konfronto
مواجهه دادن: konfronti
موئون: muono
موتاسیون: mutacio
موتور: motoro
موتور احتراقی: eksplodmotoro
موتور انفجاری: eksplodmotoro
موتور درونسوز: eksplodmotoro
موتورچی: motoristo
موجز: konciza
موج‌شکن: ĝeto
موچی: moĉio
مو:
   (درخت) مو: vinberarbo
   (درخت) مو: vito
تیرهٔ مورْد: mirtacoj
موریتانی: Maŭritanio
موز: banano
   درخت موز: bananujo
موزامبیک: Mozambiko
موزه: muzeo
موزه‌شناس: muzesciencisto
موزه‌شناسی: muzescienco
موژیک: muĵiko
موش خرما: marmoto
موقت: provizora
موقتی: provizora
موکار: vinisto
مولکول: molekulo
مومیایی: mumio
موناکو: Monako
مونوئید: monoido
موومان: movimento
مویرگ: kapilaro
مویینگی: kapilareco
مه: Majo
مه‌آلود: vapora
مهاباراتا: Mahabarato
مهبل: vagino
مهتابی: verando
مهربان: bonkora
مهرهٔ شطرنج: ŝakpeco
مُهره کشیدن: glaciumi
مهمان: gasto
مهمان بودن: gasti
مهمانخانه: albergo, gastejo
مهماندوست: gastama
مهماندوستی: gastamo
مهمانسرا: albergo
مهمان‌نواز: gastama
مهمان‌نوازی: gastamo
مهمانی: festeno
می: vino
میان‌رودان: Mezopotamio
میانه: mediano
میانه‌رو: modera
میانه‌روی: modereco
میتینگ: mitingo
میخانه: taverno
ميدان: majdano
میدان اسب‌دوانی: hipodromo
میز: tablo
میزبان: gastiganto
میزبانی کردن: gastigi
میزراه: uretro
میزنای: uretero
میسیونر: misiisto
میکده: taverno
میکرب شناس: bakteriologiisto
میکرو: mikro-
میکروب: mikrobo
میکروبیولوژی: mikrobiologio
میکروسکپ: mikroskopo
   میکروسکپ (صورت فلکی): Mikroskopo
میکروسکپی: mikroskopa
میکرونزی: Mikronezio
   ایالات فدرال میکرونزی: Mikronezio
میل محور: ŝafto
میل (واحد طول): mejlo
میلی: mili-
میلیمتر: milimetro
میلیون: miliono
میلیونر: milionulo
مینا: lekanto
مینای چمنی: lekanteto