آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa س...

سابفه: antecedento
ساچمه: plumbero
ساحر: magiisto
ساحل عاج: Ebur-Bordo, Kotdivuaro
ساختگی: apokrifa
ساخت‌وپاخت: koluzio
ساردین: sardino
ساردین ماهیان: klupeedoj
سارونگ: sarongo
ساز: muzikinstrumento
ساز بادی: blovinstrumento
ساز زهی: kordinstrumento
ساز ضربی: frapinstrumento
ساز کوبه‌ای: frapinstrumento
ساز و برگ: jungilaro
ساززن: instrumentisto
سازو: junko
سازوبرگ: ekipaĵo
ساعی: diligenta
ساکت: silenta
ساکت!: ĉit
ساکت بودن: silenti
ساکت کردن: silentigi
ساکی: sakeo
سال: jaro
سالمند: olda
سالن: salono
سالن جشن: festosalono
سالن غذاخوری: manĝosalono
سالن مطالعه: legosalono
سالنامه: almanako
سالنما: almanako
سالنمای نجومی: efemeridoj
ساموآ: Samoo
ساموآی غربی: Okcidenta Samoo
سامورائی: samurajo
سانتور: centaŭro
سانتی: centi-
(درجهٔ) سانتیگراد: celsia
سانتیگرم: centigramo
سانتیمتر: centimetro
سانحه: akcidento
سانسکریت: Sanskrito
سانسور کردن: cenzuri
سانسورچی: cenzuristo
مأمور سانسور: cenzuristo
سانگریا: sangrio
ساو: akrigilo
ساوان: savano
سایبان: markezo
سایشی:
   همخوان سایشی: frikativo
   همخوان سایشی: frotsono
ساییدن: pisti
سبب: kaŭzo
سبب شدن: kaŭzi
سبز: verdo
سبزینه: klorofilo
سبک پریدن: glisi
سبک‌سر: frivola
سبک‌شناسی: stilistiko
سبوس: grenventumaĵo
سپاهی: sipajo, spahio
سپتامبر: Septembro
سپردن: deponi
سپردنگاه: deponejo
سپرده گذاشتن: deponi
سپیده: krambo
سپیده‌دم: mateniĝo
ستارهٔ دنباله‌دار: kometo
ستاره‌بین: astrologiisto, astrologo
ستاره‌بینی: astrologio
سترون: sterila
سترون کردن: steriligi
ستون فقرات: spino
ستیغ: kresto, verto
سحر: magio
سحرآمیز: magia
سخت: akra, forte, malmola
سخت‌کوش: diligenta
سخت‌کوشی: diligento
سخنوری: vervo
سدر: cedro
سدر ژاپنی: kriptomerio
سرازیری: deklivo
سراشیبی: deklivo
سرایدار: kortisto
سرب: plumbo
سرباز:
   سرباز (ورق بازی): bubo
   سرباز (ورق بازی): fanto
   سرباز (ورق بازی): paĝio
   سرباز (شطرنج): peono
سرپیچ: ampolingo
سرد: frida
سرد کردن: fridi
سرد نگهداشتن: fridi
سردبیر: ĉefredaktoro
سرژه: serĝo
سرستونی: abako
سرسخت: malmolnuka
سرسو: zenito
سرطلایی: karlino
سرعت بخشیدن: akceli
سرکه: aceto, vinagro
سرگروهبان: ĉefserĝento
سرگیجه: vertiĝo
سرم: sero, serumo
سرمست: ebria
سرنج: minio
سرنوشت: destino
سرنیزه: bajoneto
سرو کوهی: junipero
سرومن: cerumeno
سرویس (غذاخوری): servico
سِریف: serifo
سریم: cerio
سُرین: sidvango
سزیم: cezio
سُس: saŭco
سست: malforta
سست شدن: malfortiĝi
سست کردن: malfortigi
سطح: surfaco
سطحی: frivola, surfaca
سطل: sitelo
سفارش دادن: mendi
سفارش (چیزی را) پس‌گرفتن: malmendi
سفال‌گری کردن: torni
سفت: malmola
سفته‌بازی کردن: spekulacii, spekuli
سفرنگ: gloso
سَفرَنگ: hermeneŭtiko
سفید: blanka
   سفید (رنگ): blanko
سفید کردن: blankigi
سفیداب: ceruzo
سفیدبرفی: Neĝulino
سفیدپوست: blankulo
سفیدکاری کردن: kalki
سفیدگون: blanketa
سفیدهٔ تخم‌مرغ: ovblanko
سفیدی: blanko
سفیر پاپ: nuncio
سکسکه کردن: hiki
سکوت: silento
سکوت کردن: silenti
سکه: monero
سگ: hundo
   (مربوط به) سگ: hunda
   لانهٔ سگ: hundejo
سگ پاسبان: ĉenhundo
سگ پاکوتاه: melhundo
سگ تازی: leporhundo
سگ شکاری: ĉashundo
سگ گله: ŝafhundo
سگ نگهبان: ĉenhundo
سگ‌سان: hunda
سگ‌سانان: hundedoj
سگی: hunda
سِلّ: ftizo, tuberkulozo
سلسله‌مراتب: hierarĥio
سلسیوس: Celsio
   (درجهٔ) سلسیوس: celsia
سلطنت: monarĥio
کشور سلطنتی: monarĥio
سلمانی: barbiro
سلنیُم: seleno
سَم: veneno
سمپتوم: simptomo
سمت‌الرأس: zenito
سمت‌القدم: nadiro
سمت (اخترشناسی): azimuto
سمرقند: Samarkando
سمسار: brokantisto
سمساری کردن: brokanti
سم‌شناس: toksologo
سمفونی: simfonio
سمندر: salamandro
سمور: marteso
سمور سنگی: foino
سمور سیبری: zibelo
سمی: venena
سَن: senserifa
سنا: senato
سناتور: senatano
سنباده: smirgo
سنباده زدن: smirgi
سنبل: hiacinto
سنت (زیرواحد پول): cendo
سنتوری: frontono, fruntaĵo
سنجاق: pinglo
سنجاق زدن (به): alpingli
سنجاق کردن: alpingli
سنجاق‌سر: harpinglo
سنجاق‌قفلی: sendanĝera pinglo
سنجاقک: libelo
سَندروم: simptomaro
سندیکا: sindikato
سندیکالیسم: sindikatismo
سنفونی: simfonio
لوسیوس آنائوس سِنِکا: Seneko
سنگ آهک: kalkoŝtono
سنگ آهن‌ربا: magneto
سنگ سماق: porfiro
نوشتهٔ سنگ قبر: epitafo
سنگ لوح: ardezo
سنگاپور: Singapuro
سنگدان: maĉstomako, postkropo
سنگدل: senkora
سنگر: tranĉeo
سنگ‌نبشتهٔ مزار: epitafo
سوئد: Svedio, Svedujo
سوئدی: sveda, svedo
سوءهاضمه: dispepsio
سوبلمه: sublimato
سوبلیمه: sublimato
سوخت و ساز: metabolo
سود سهام: dividendo
سوداگری کردن: spekulacii, spekuli
سودان: Sudano
سودان جنوبی: Sud-Sudano
سورنجان: kolĉiko
سوزاک: blenoreo
سوزن‌دوزی: brodaĵo
سوزن‌دوزی کردن: brodi
سوزن (برگ کاج): pinglo
سوسن چلچراغ: lilio
سوسنیان: liliacoj
سوشی: suŝio
سوگ: funebro
سوگوار: funebra
سوگواری کردن: funebri
سوگواری:
   لباس سوگواری: funebro
   مراسم سوگواری: funebro
سوم: tria
   یک‌سوم: triono
سوم آنکه: trie
سومو: sumoo
   کشتی‌گیر سومو: sumoisto
سوموکار: sumoisto
سومین: tria
سونامی: cunamo
سووخوز: sovĥozo
سه: tri
سهام‌دار: akciulo
سه‌پایه: stativo
سه‌تار: setaro
سه‌چرخه: triciklo
سهرهٔ نوک‌قیچی: loksio
سه‌شنبه: mardo
سهم (سهام): akcio
سه‌وجهی: triedro
سیارک: asteroido
سیاره: planedo
سیاهپوست: negro, nigrulo
سیاهچال: karcero
سیاه‌سرفه: kokluŝo
سیاهسنگ: bazalto
سیاهگوش: linko, Linko
سیاه‌گیله: vakcinio
سیب: pomo
   باغ سیب: pomejo
   درخت سیب: pomujo
سیبرنتیک: kibernetiko
   متخصص سیبرنتیک: kibernetikisto
سیبری: Siberio
سیتوپلاسم: ĉeloplasmo, citoplasmo
سیحون: Sirdarjo
سيد علی ‌محمد: Babo
سیرابی: tripo
سیردریا: Sirdarjo
سیرک: cirko
سیرک‌باز: cirkisto
سیروز: cirozo
سیروس (ابر): ciruso
مارکوس تولیوس سیسرو: Cicerono
سیل: superakvego
سیلو: silo
سیلوئت: silueto
سیلی: survango, vangofrapo
سیلیسیم: silicio
سیم فلزی: metalfadeno
سیما: fizionomio, mieno
سینرژی: sinergio
سینماتیک: kinematiko
سینه: mamo
سینی: pleto