آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ن...

ناباوری: konsterno
نابود کردن: ekstermi
ناپایدار: efemera
ناپدید شدن: elvaporiĝi
ناتو: Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo
ناتوان: malforta
ناچیز: magra, malforta
ناحاصلخیز: sterila
ناحیه: distrikto
ناخن: ungo
ناخوشایند: antipatia, maldolĉa
نارفیق: falsa amiko
نارون: ulmo
نازا: sterila
ناسزا: blasfemo, insulto
ناسزا گفتن: blasfemi, insulti
ناسزاگو: blasfemulo
ناشکیبا: hastema
ناشناس: anonima, obskura
ناشی شدن: rezultati
نافذ: akra
ناکافی: magra
ناکجاآباد: utopio
ناگزیر: imperativa
ناگوار: maldolĉa
ناگهانی: abrupta
ناله کردن: vei
نام مستعار: pseŭdonimo
نام‌آوا: onomatopeo
نامفهوم: obskura
نامواره: logotipo
نامه: letero
نامهٔ سرگشاده: publika letero
نانو: nano-
ناواهو: navaĥo
ناوگان: floto
ناوگان هوایی: aerofloto
ناهارخوری: manĝoĉambro
ناهید: Venuso
نایژه: bronko
نایلون: nilono
نئون: neono
نبات: vegetaĵo
نباتات: vegetaĵaro
نباتی: vegetaĵa
نبش: akraĵo
نپتون: Neptuno
نتیجه: korolario, rezultato
   نتیجه (فرزند نوه، دختر): pranepino
   نتیجه (فرزند نوه، پسر): pranepo
نجار: lignaĵisto
نجوم: astronomio
نحو: sintakso
نحوی: sintaksa
نخ کردن: tredi
نخاع: mjelo
نخست‌وزیر: ĉefministro
ندامت: rimorso
ندانم‌گویی: agnostikismo
نراد: abio
نرخ: tarifo
نرخ‌گذاری کردن: tarifi
نرده: parapeto
نرم: dolĉa, mola
نرم کردن: moligi
نروژ: Norvegio, Norvegujo
نسب‌نامه: genealogia arbo, genealogio
نسخه: ekzemplero
نسخهٔ دارو: recepto
نسخه‌برداری کردن: duplikati
نسیم: brizo, zefiro
نشاسته: amelo
نشاسته زدن: ameli
نشان: medalo
نشانگان: simptomaro
نشانهٔ بیماری: simptomo
نشانه‌شناسی: semiotiko
نشریه: gazeto
نشیمنگاه: sidvango
نظم: disciplino
   به نظم عادت دادن: disciplini
نعش: kadavro
نعش‌کش: ĉerkveturilo
نعلبکی: subtaso
نعلین: babuŝo
نعناع: mento, pipromento
نفت خام: nafto
نفتالین: naftalino
نفتکش: naftoŝipo
نفتول: naftolo
نفرت: abomeno
   مایهٔ نفرت: abomeninda
نفرت داشتن: abomeni
نفرت‌انگیز: abomena
نِفریت: nefrito
نفس: spiro
   از نفس افتادن: senspiriĝi
نفس بیرون دادن: elspiri
نفس زدن: spiregi
نفس فروبردن: enspiri
نفس کشیدن: spiri
نفس‌تنگی: dispneo
نق زدن: grumbli
نقاب: sapeisto
نقال: rakontisto
نقب: sapeo
نقب زدن: sapei
نقب‌افکن: sapeisto
نقب‌زن: sapeisto
نقد: kontanta, kontante
نقداً: kontante
نقرس: podagro
نقص: malfortaĵo
نقطهٔ اعتدال: ekvinoksa punkto
نقطهٔ ضعف: malfortaĵo
نقطه‌گذاری: interpunkcio
نقطه‌گذاری کردن: interpunkcii
نقل: rakonto
نقل کردن: rakonti
نگارنده: redaktoro
نگاشت پوشا: surjekcio
نگه‌داشتن: rezervi
نما: eksponento
نماد تصویری: piktogramo
نماز: preĝo
نماز خواندن: preĝi
نماز شام: vespro
نمایشگاه: foiro
   محل نمایشگاه: foirejo
تابع نمایی: eksponenta funkcio
نم‌سنج: higrometro
نم‌نم باران: pluveto
نمودن: mieni
نمونه: provekzemplero
نوار زخم‌بندی: bandaĝo
نوازنده: instrumentisto
نوامبر: Novembro
نوترون: neŭtrono
نوترینو: neŭtrino
نوراستِنی: neŭrastenio
نورافشان: lustro
نورالژی: neŭralgio
نوروز: Noŭruzo
نورون: neŭrono
نوسان کردن: oscili
دورهٔ نوسنگی: neolitiko
نوش: nektaro
نوش جان!: bonan apetiton!
نوشابهٔ الکلی: ebriigaĵo
نوع‌دوست: altruisma
نوع‌دوستی: altruismo, filantropio
نوک‌تیز: akra
نوکرصفتانه: servila
نوکلئون: nukleono
نوکیسه: parvenuo
نوگرایی: modernismo
نوموگرام: abako
نوواژه: neologismo
نوووسیبیرسک: Novosibirsko
نوه: genepo
   نوه (دختر): nepino
   نوه (پسر): nepo
نوید: promeso
نوید دادن: promesi
نویسهٔ جانشین: ĵokero
نوین: moderna
نهال: arbeto
نهر: rivereto
نهفتگی: inkubacio
نی بوریا: junko
نی مقدس: nandino
نیایش: preĝo
نیایش کردن: preĝi
نیتروگلیسیرین: nitroglicerino
نیتریت: nitrido
نیرو: forto
نیروسنج: dinamometro
نیرومند: forta
نیروی ماند: inertoforto
نیروی محرکهٔ الکتریکی: elektromova forto
نیزه: lanco
نیست شدن: elvaporiĝi
نیش: sarkasmo
نیشتر: bisturio, lanceto, skalpelo
نیشدار: sarkasma
نیکاراگوا: Nikaragvo
نیلوفر آبی: akvolilio
نیمبوس: nimbuso
نیم‌تنه: korsaĵo
نیم‌شلواری: kuloto, pantaloneto
نیمصفحه: duonebeno
نیمقطر اطول: granda duonakso
نیمقطر اقصر: malgranda duonakso
نیمکت: benko
نیمه‌شب: noktmezo
نینجا: ninĵo
نیوبیم: niobo