آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa د...

داءالفیل: elefantiazo
دادگاه: kortumo
دادگستری: justico
   وزارت دادگستری: ministrejo pri justico
داربست: skafaldo
دارو: medikamento
دارواش: visko
داروخانه: apoteko
داستان: rakonto
داستان فولکلوریک: popolrakonto
داستان مصور: bildrakonto, komikso
دافنه: dafno
داکسوند: melhundo
دالانه: tunelo
دالتونیسم: daltonismo
دام‌پزشک: veterinaro
دامپینگ: dumpingo
دامنه: amplitudo
دانش: scienco
دانشمند: sciencisto
دانمارک: Danio, Danujo
دانمارکی: dana, dano
دانه: greno
دانهٔ برف: neĝero
دانه قناری: meza stelario
دانه‌برفی: leŭkojo
داودی: krizantemo
دایرةالبروج: zodiako
دایه: mamnutristino, nutristino
دجله: Tigriso
دختربچه: bubino
دخترخاله: kuzino
دختردایی: kuzino
دخترعمو: kuzino
دخترعمه: kuzino
ددکیند: Dedekindo
درازروده: ileo
دراسنا: drakarbo
دربار: kortego
درباری: kortegano
درباریان: kortego
دربان: kortisto
درجه‌دار: suboficiro
درخت: arbo
درختزار: arbetaro
درخشیدن: fulmi
درخودماندگی: aŭtismo
درد اعصاب: neŭralgio
درد غربت: hejmveo
درد وطن: hejmveo
درشت‌نی: tibio
درمانگاه صحرایی: lazareto
دروبین: lorno
درودگر: lignaĵisto
دروغین: apokrifa
درون‌بین: endoskopo
درون‌بینی: endoskopio
درون‌ریختی: endomorfio
درون‌ریز: endokrina
درون‌نگری: introspekto
درون‌یابی کردن: interpoli
درون‌یاخته: protoplasmo
دریاسالار: admiralo
دریاکنار: plaĝo
دریای میانه: Mediteraneo
دریغ!: ve
دسامبر: Decembro
دست و پا زدن: barakti
دسترس:
   در دسترس داشتن: disponi
   در دسترس گذاشتن: disponigi
دستفروش: kolportisto
دستفروشی کردن: kolporti
دست‌کم: almenaŭ
دستگاه: disponaĵo
دستگاه تراش: tornilo
دستمزد: honorario
دستمزد پرداختن: honorarii
دستور: diktaĵo
دستور آشپزی: recepto
دستورالعمل: recepto
دستورنگار: abako
دسته چک: ĉekaro
دستهٔ هاون: pistilo
دسر: deserto
دسی: deci-
دسیسه: insido
دسیسه چیدن: insidi
دسیسه‌آمیز: insida
دسیسه‌جو: insidema
دسی‌گرم: decigramo
دشت: ebenaĵo
دشمن: malamiko
دشنام: blasfemo, insulto
دشنام دادن: blasfemi
دشنام گفتن: insulti
دشنام‌گو: insultema
دشنه: stileto
دشوار: problema
دعا: preĝo
دعا کردن: preĝi
دعوت: invito
دعوت کردن: inviti
دفاعیه: apologio
دفتر کار: skriboĉambro
دفع کردن: elimini
دقیق: akurate
دکا: deka-
دکالیتر: dekalitro
دکامتر: dekametro
دکتر زنان: ginekologiisto, ginekologo, virinkuracisto
دکترین: dogmaro
دُکترین: doktrino
دگردیسی: metamorfozo
دگم: dogmo
   دگم (صفت): dogma
دگماتیسم: dogmemo
دگماتیک: dogma
دل: koro
   دل (نقش ورق بازی): kero
دل و روده: tripo
دلال: faktoro
دلال ازدواج: svatisto
دلپذیر: dolĉa
دلتنگی: spleno
دلسوزی: favorkoreco
دلقک: klaŭno
دلقک‌بازی: klaŭnaĵo
دلنشین: dolĉa
دلو:
   دلو (صورت فلکی): Akvisto
   دلو (صورت فلکی): Verŝisto
دلیل: kaŭzo, rezono
دم: spiro
دم برآوردن: elspiri
دم فروبردن: enspiri
دم‌کرده: tizano
دمل: absceso
دموی: sangvina
دنبالهٔ حسابی: aritmetika progresio
دنبالهٔ همساز: harmona progresio
دنبالهٔ هندسی: geometria progresio
دنباله‌دار: kometo
دندان پیش: incizivo
دوا: medikamento
دوازده‌وجهی: dek-duedro
دوازدهه: duodeno
دوئل: duelo
دوئل کردن: dueli
دوئل کننده: duelanto
دوبنیوم: dubnio
دوپیکر: Ĝemeloj
دوتریم: deŭterio
دوجمله‌ای: binomo
دوختن (با چرخ خیاطی): stebi
دور: lontana
دورآگاهی: telepatio
دوراهی: vojforko
دوربین دوچشمی: dulorneto
دوربین مهندسی: teodolito
دورگه: hibrida, hibrido
دورنما: panoramo
دوری جستن: eviti
دوزخ: geheno, infero
دوست: amiko
دوست بودن: amiki
دوست پسر: koramiko
دوست دختر: koramikino
دوست شدن: amikiĝi
دوست کاذب: falsa amiko
دوستانه: amika
دوستی: amikeco
دوش گرفتن: duŝiĝi
دوشاخه شدن: forkiĝi
دوش:
   زیر دوش بردن: duŝi
   زیر دوش رفتن: duŝiĝi
   دوش (حمام): duŝo
دوشنبه: lundo
دوقلو: ĝemelo
دوکات: dukato
دولپه‌ای‌ها: dukotiledonaj
دِوَناگَری: devanagara skribo
دووجهی: duedro
دهان: buŝo
دهان‌گردماهیان: rondbuŝuloj
دهانه: buŝo
   دهانه (افسار): enbuŝaĵo
دهانهٔ معده: kardio
دهانی: buŝa
ده‌فرمان: dekalogo
دهلیز: antaŭĉambro
ده‌وجهی: dekedro
دیاپازون: sonforketo
دیاتونیک: diatona
دیالکتیک: dialektiko
دِیر: abatejo, abatinejo
پاول دیراک: Dirako
دیرین‌شناس: paleontologiisto
دیرین‌شناسی: paleontologio
دیس: plado
دیسپروزیم: disprozio
دیسیپلین: disciplino
دیفتری: difterito
دیکته: diktaĵo
دیکته کردن: dikti
دیلماج: interpretisto
دینار: dinaro
دینام: dinamo
دینامیت: dinamito
دینامیک: dinamiko
دینامیکی: dinamika
دین‌سالاری: teokratio
دیو: demono
دیوارنگاره: fresko
دیواره: parapeto, vando
دیوان: kortumo
دیوانه: freneza
دیوانه بودن: frenezi
دیوانه شدن: freneziĝi
دیوانه کردن: frenezigi
دیوپتری: dioptrio
دیود: diodo
دیود نوری: lum-eliganta diodo
دیورژانس: diverĝenco