آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ب...

بااستعداد: talenta
   شخص بااستعداد: talentulo
بابِل: Babelo
   بابِل (کشور): Babilonio
   بابِل (شهر): Babilono
بابونه: kamomilo
باپشتکار: diligenta
باتری: baterio, pilo
باتری انبارشی: akumulatoro
باتیک: batiko
باجناق: bofrato
باجه: budo
باجه‌ی تلفن: telefonbudo
باحیا: pudora
بادرُفت: leŭso
بادسنج: anemometro
بادنجان: melongeno
بادن-وورتمبرگ: Badeno-Vurtembergo
بادیان: stelanizo
باران: pluvo
باران منجمد: glacipluvo
باران‌ریزه: pluveto
باردار: graveda
باردار شدن: gravediĝi
باردار کردن: gravedigi
بارداری: gravedeco
بارِم: baremo
بارنامه: frajtletero
باروت: pulvo
باریک: magra, mallarĝa, minca
باریون: barjono
بازار: foiro
بازارپژوهی: merkatiko
بازارشکنی: dumpingo
بازالت: bazalto
باز (پرنده): akcipitro
بازتاب: eĥo, reflekto
بازتاباندن: reflekti
بازخرید کردن: elaĉeti
بازدمیدن: elspiri
بازرس: inspektanto
بازرسی: inspekto
بازرسی کردن: inspekti
بازسازی: riparado
بازسازی کردن: ripari
بازه: intervalo
بازهٔ همگرایی: konverĝintervalo
بازی: maĉo
بازیچه: marioneto
باستان‌شناختی: arkeologia
باستان‌شناس: arkeologiisto
باستان‌شناسی: arkeologio
باستان‌شناسی زیردریا: subakva arkeologio
باستانی: arkeologia, olda
باسیل: bacilo
باعث شدن: kaŭzi
باغ‌وحش: zoo
باقلا: fabo
باکتری: bakterio
باکتری شناسی: bakteriologio
بالاتنه: korsaĵo
بالاد: balado
بال‌پوش: elitro
بالکن: balkono
باله: baleto, naĝilo
بالیستیک: balistiko
بامداد: mateno
بامیه: gombo
باناخ: Banaĥo
باندپیچی کردن: bandaĝi
بانک: banko
   شعبهٔ بانک: bankejo
   رئیس بانک: bankestro
   کارمند بانک: bankisto
بانک سپرده‌پذیر: deponbanko
بانکه: bokalo
بانگ خروس: kokeriko
باوجدان: konscienca
بایت: bitoko
بایر: sterila
دریاچهٔ بایکال: Bajkalo
بچهٔ تخس: bubaĉo
بچهٔ شیطان: bubaĉo
بحث: debato
بحث کردن: debati
بحران: krizo
بحرانی: kriza
بحرانی بودن: krizi
بخار: vaporo
بخار بیرون دادن: vapori
بخار شدن: vaporiĝi
بخار کردن: vapori
بخارآلود: vapora
بخاردار: vapora
بَختَک: inkubo
بخش: distrikto, sekcio
بخصوص: speciale
بخور: incenso
بدبخت: povra
بدبو: fetora
بدخواه: malamiko
بدگواری: dispepsio
بدمینتون: badmintono
بدنه: karoserio
بَدَوی: bedueno
بُر: boro
برآمده: protruda
برابرنهاد: antitezo, kontraŭtezo
برادر: frato
برادر شیری: laktofrato
برادر ناتنی: duonfrato
برادرانه: frata
برادرزاده: nevo
برادرزن: bofrato
برادرشوهر: bofrato
برادری: frateco
براق کردن: glaciumi
برانکار: brankardo
برانگیختن: kortuŝi
بربریت: barbareco
برج بابِل: Babelturo
برج ساعت: kampanilo
برج ناقوس: kampanilo
برجسته: protruda
بِرجیس: Jupitero
برچیدن: aboli
برخه‌ریخت: meromorfa
بردبار: stoika
برده‌وار: servila
برزگر: agrikulturisto
برُس: broso
برُس زدن: brosi
برُس سر: harbroso
برُس مو: harbroso
برف: neĝo
برف باریدن: neĝi
برف همیشگی: eterna neĝo
برف‌پاک‌کن: glacoviŝilo
برف‌دانه: neĝero
برف‌ریزه: neĝero
برفک: prujno
برق: fulmo
برق زدن: fulmobati
برقاشیمی: elektroĥemio
برق‌درمانی: elektroterapio
برقکافت: elektrolizo
برقکافه: elektrolito
برقگیر: fulmŝirmilo
برگ نو: ligustro
برگ‌بویی: dafno
برگه: slipo
برگهٔ سپرده: deponatesto
برگه‌ی تقلب: kaŝslipeto
برلیان: brilianto
برم: bromo
برنج: rizo
   برنج (آلیاژ مس و روی): latuno
برنجزار: rizkampo
بُرنده: akra
برنز: bronzo
   مجسمهٔ برنز: bronzaĵo
برنز گرفتن: bronzi
برنزنما کردن: bronzi
برنزه: bronza
برنزه کردن: bronzi
برنزی: bronza
برنشیت: bronkito
برودری: brodaĵo
برودری‌دوزی کردن: brodi
بروژ: Bruĝo
برون‌ریز: ekzokrina
برونش: bronko
برون‌شامهٔ قلب: perikardo
برون‌یابی کردن: eksterpoli
برونینگ (تپانچه): braŭningo
برهان: rezono
برهم‌کنش: interago
برهنه: nuda
برهنه کردن: nudigi
برهنه‌گرا: nudisto
برهنه‌گرایی: nudismo
بریده بریده گفتن: balbuti
بریکت: briketo
بریلیُم: berilio
بری-بری: beribero
بزاق: salivo
بسامد: frekvenco
بسامد بالا: alta frekvenco
بستار جبری: tegaĵo
بستار خطی: tegaĵo
بستنی: glaciaĵo
بستو: bokalo
بسکتبال: basketbalo
بشاش: sangvina
بشردوستی: filantropio
بَشَره: epidermo
بشقاب: telero
بشم: prujno
بطالت: senagado
بطن: abdomeno
بغ‌بغو کردن: kolombumi
بغداد: Bagdado
بقراط: Hipokrato
بلاروس: Belarusio, Belorusio, Belorusujo
بلاغت: elokvento, vervo
بلاگ: blogo
بلبل: najtingalo
بلشویسم: bolŝevismo
بلشویک: bolŝevismano
بلغور: grio
بلگراد: Beogrado
بلوار: bulvardo
بلوز (موسیقی): bluso
بلوط: kverko
بلوط چوب‌پنبه‌ای: korkokverko
بلوط همیشه‌سبز: ĉiamverda kverko
بلوف: blufo
بلوف زدن: blufi
بُنداشت: aksiomo
بنداوش: poligono
بندشی:
   همخوان بندشی: eksploda konsonanto
   همخوان بندشی: plosivo
بِنِدیکت: Benedikto
بِنِدیکتی: benediktano
بنزن: benzeno
بنزودیازپین: benzodiazepino
بنفش: viola, violkolora
   رنگ بنفش: violkoloro
بنفشه: violo
بنفشهٔ سه‌رنگ: trikoloreto, violego
بنوا: Benedikto
بنی‌عباس: abasido
بواسیر: hemoroidoj
بواسیری: hemoroida
بوته: arbeto
    (ظرف نسوز)بوته: krisolo
بوتیمار: botaŭro
بُود: baŭdo
بودجه: buĝeto
بُور: boro
بوران: neĝblovo
بورون: boro
بوریم: borio
بوزون: bosono
بوسه: kiso
بوسیدن: kisi
بوق: hupo
بوق زدن: hupi
بوگند: fetoro, stinko
بوگند دادن: fetori, stinki
بولینگ: bovlingo
بومرنگ: bumerango
بوی بد دادن: fetori
بوی تعفن: fetoro
بویژه: speciale
بویه: naĝbarelo
به زودی: baldaŭ
به کار بردن: apliki
به کار گرفتن: apliki
به نظر آمدن: mieni
بها: prezo
بهاءالله: Bahao
بهائیت: Bahaismo
بهایی: bahaano
بهاییگری: Bahaismo
بهت: konsterno
بهتان: kalumnio
بهتان زدن: kalumnii
بهت‌زده کردن: konsterni
بهرام: Marso
بهشت: Edeno
بهنژادی: eŭgeniko
بی چون و چرا: nekontestebla
بی عیب و نقص: senmakula
بی قید و شرط: kategoria
بی‌امان: akra
بیان: esprimo
   ابزار بیان: esprimilo
بیان کردن: esprimi
بیان معکوس: antifrazo
بی‌اهمیت: frivola
بی‌پول: senmona
بیت: bito
بیت پریتی: parecbito
بیت توازن: parecbito
بی‌تاب: hastema
بی‌ثمر: senrezultata, sterila
بیچاره: povra
بی‌حاصل: sterila
بی‌خبر: abrupta
بی‌خطر: sendanĝera
بید: saliko
بیدرمایر: bidermajro
بیرحم: senkora
بی‌رنگ کردن: blankigi
بیزار بودن: abomeni, antipatii
بیزاری: abomeno, antipatio
بیست‌وجهی: dudekedro
حرف بی‌سروته: galimatio
بی‌سِریف: senserifa
بیسموت: bismuto
بیش از اندازه: ekscesa
بیشه: arbetaro
بی‌صبر: hastema
بی‌صدا: silenta
بیضه: testiko
بیضی: elipso
بیضیوار: elipsoido
بی‌فرهنگ: barbara
بی‌قرار: hastema
بیکارگی: senagado
بیکینی: bikino
بیل: ŝovelilo
بیل زدن: ŝoveli
بیلان: bilanco
بیلان بستن: bilanci
بیلچه: ŝovelilo
بی‌مانند: unika
بین‌النهرین: Mezopotamio
بی‌نام: anonima
بی‌نتیجه: senrezultata
بی‌نظیر: unika
بیواک: obtuza
بیوگرافی: biografio
بیوه: vidvino, vidvo
بی‌همتا: unika
بیهوده: frivola