آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ت...

تائو: daŭo
تائوئیسم: daŭismo, taoismo
تابع تعمیم‌یافته: distribucio
تابع دلتای دیراک: diraka distribucio
تابع دیراک: diraka distribucio
تابوت: ĉerko
تاج گل: girlando
تاج (خروس): kresto
تاجریزی ایرانی: dolĉamaro
تاجریزی پیچ: dolĉamaro
تارانتل: tarantelo
تاریک: obskura
تاریک‌اندیشی: obskurantismo, obskurismo
تازه به دوران رسیده: parvenuo
تازی: leporhundo
تازیان (صورت فلکی): Ĉashundoj
تاژک: flagelo
تاس:
   تاس (کچل): kalva
   تاس (مهرهٔ بازی): kubo
تاقگان: arkado
تاک: vinberarbo, vito
تاکتیک: taktiko
تاکستان: vinberĝardeno
تاکسی: taksio
تالار: salono
تانک: tanko
تایپ کردن: tajpi
تایپیست: tajpisto
تایگا: tajgo
تأثر: konsterno
تئین: teino
تب لازم: ftizo, tuberkulozo
تبارشناختی: genealogia
تبارشناس: genealogiisto
تبارشناسی: genealogio
تبارگماری: nepotismo
تبانی: koluzio
تبخال: herpeto
تبخیر شدن: vaporiĝi
تبخیر کردن: vaporigi
تبر: toporo
تبعیض جنسیتی: seksismo
تپانچه: revolvero
تثلیث: Triunuo
تجاوز کردن: perforti
تجاوز (جنسی) کردن: seksperforti
تجهیز کردن: ekipi
تجهیزات: ekipaĵo
کشور تحت‌الحمایه: protektorato
تحریف کردن: interpoli
تحلیلی: analitika
تحمیل کردن: dikti
تخته: breto
تخلص: pseŭdonimo
تخلیه: efluvo
تخلیهٔ الکتریکی: efluvo
تخلیهٔ تابان: efluvo
تخم ماهی: frajo
تخمدان: ovario
   تخمدان (گیاه): ovario
تخم‌ریزی کردن: fraji
تخمک: ovoĉelo, ovulo
تذکاریه: memorando
ترا: tera-
تراخم: traĥomo
تراز بستن: bilanci
ترازنامه: bilanco
تراشکار: tornisto
تراشکاری کردن: torni
تراکتور: traktoro
ترانهٔ عاشقانه: romanco
ترتیزک باتلاقی: kardamino
ترجمهٔ شفاهی کردن: buŝtraduki, interpreti
ترش: acida
ترشک باغی: okzalo
ترفیع: promocio
ترفیع دادن: promocii
ترقی: progreso
ترقی کردن: progresi
ترقی‌خواه: progresema
ترک: turka, turko
ترکمنستان: Turkmenujo
ترکی: turka
ترکی استانبولی: turka lingvo
ترکیه: Turkio, Turkujo
ترمس: lupino
ترمیم: riparado
ترمیم کردن: ripari
ترمینولژی: terminologio
تره فرنگی: poreo
تریاک: opio
   تنتور تریاک: laŭdano
   شربت تریاک: laŭdano
تری‌یر (سگ): terhundo
تزار: caro
تسبیح: rozario
تسخیر کردن: aneksi
تسریع کردن: akceli
تسلیم شدن: kapitulaci
تشخیص (استعاره): personigo
تشدید کردن: intensigi
تشریح: anatomio
تشریک مساعی کردن: kunagi
تصاعد: progresio
تصاعد حسابی: aritmetika progresio
تصاعد همساز: harmona progresio
تصاعد هندسی: geometria progresio
تصرف کردن: aneksi
تصعید: sublimo
   مادهٔ تصعید شده: sublimato
تصعید کردن: sublimi
تصور کردن: konjekti
تصویرنگار: piktogramo
تصویرنماد: piktogramo
تضعیف شدن: malfortiĝi
تضعیف کردن: malfortigi
تطمیع کردن: subaĉeti
تعدد: frekvenco
تعدد زوجات: poligamio
تعدیل کردن: moderigi
تعرفه: tarifo
تعرفه بستن: tarifi
تعقل کردن: rezoni
تعمیر: riparado
تعمیر کردن: ripari
تعمیرکار: riparisto
تعویض‌پذیر: abela
تغذیه کردن: nutri
تغزل: lirikeco
تغزلی: lirika
تف: kraĉaĵo
تف انداحتن: kraĉi
تف کردن: kraĉi
تف‌دان: kraĉujo
تفسیر: ekzegezo, interpreto
تفسیر کردن: interpreti
تفنگ سرپر: muskedo
تفنگچی: muskedisto
تفویض: abdiko
تفیلین: filakterio
تقدیر (سرنوشت): destino
تقدیم و تأخیر (بدیع): inversio
تقسیم میوز: mejozo
تقطیر: distilado
   کارخانهٔ تقطیر: distilejo
   دستگاه تقطیر: distililo
تقطیر کردن: distili
تقلا کردن: barakti
تقواگرایی: pietismo
تقویم نجومی: almanako, efemeridoj
تکثیر: prolifero, tromultiĝo
تکثیر شدن: proliferi, tromultiĝi
تکفیر کردن: ekskomuniki
تک‌لپه‌ای‌ها: unukotiledonaj
تکلیس کردن: kalcini
تکنولژی: teĥnologio
تک‌همسر: monogamiulo
تک‌همسری: monogamio
تل (باستان‌شناسی): telo
تلخ: maldolĉa
تلخ‌کامی: vermuto
تلخی: vermuto
تلفیق‌گرایی: sinkretismo
تلگرام: Telegramo
تلمبه: pumpilo
   تلمبه (صورت فلکی): Aerpumpilo
تلمبهٔ باد: aerpumpilo
تلمبه کردن: pumpi
تِله‌پاتی: telepatio
تمامریخت: holomorfa
تمثیل: apologo
تملق گفتن: incensi
تمنا: supliko
تمنا کردن: supliki
تموچین: Ĉingisĥano
تُن: tuno
تناسخ: metempsikozo
تنبل: maldiligenta, pigra
تنبلی: maldiligento
تنبلی کردن: maldiligenti, pigri
تن‌پرور: maldiligenta, pigra
تند: akra
تندپز: mikroondilo
تندر: tondro
تندرو: malmodera
تنزیب: bandaĝo
تنفر: antipatio
تنفر داشتن: antipatii
تنفرآور: antipatia
تنفس: spirado
تنفس کردن: spiri
تنگ: mallarĝa
تنگناهراسی: klostrofobio
تنگ‌نظر: mallarĝa
تنوع زیستی: biodiverseco
تنیدگی: streso
تو: ci
توان: forto
توانا: forta
توان‌فرسا: akra
توانگرسالاری: plutokratio
توانمند: forta
توپخانه: baterio
توپی: nabo
توپی چرخ: aksingo
توت: moruso
   درخت توت: morusujo
توتیای دریایی: eĥino, marerinaco, markaŝtano
توحش: barbareco
توحید: monoteismo
تورم: inflacio
تورم منفی: deflacio, malinflacio
توزیع: distribucio
توزیع دیراک: diraka distribucio
توس: betulo
توصیه‌نامه: referenco
توضیح: gloso
توطئه: insido
توطئه چیدن: insidi
توفان برف: neĝblovo
توفان تندری: fulmotondro
توفو: tofuo
توقیف: rekvizicio
توقیف کردن: rekvizicii
توکیو: Tokio
تولوئن: tolueno
تولیم: tulio
تومور: tumoro
تونل: tunelo
تونل زدن: tuneli
تونل کندن: tuneli
توهین کردن: insulti
توییتر: Tvitero
تهدید: minaco
تهدید کردن: minaci
تهذیب کردن: edifi
تهمت: kalumnio
تهمت زدن: kalumnii
ته‌نشین کردن: precipiti
تیتان: titano
تیتانیم: titano
تیر: Merkuro
تیره (صفت): obskura
تیز: akra
تیز کردن: akrigi
تیزبین: akra
تیزفهم: akra
تیزکن: akrigilo
تیزهوش: akra
تیغ: akraĵo
تیغ جراحی: bisturio
تیغه: akraĵo
تیفوس: tifo