c l n q s t w x ?

vjetnama c...

chất sinh sắt: kromosomo
công án: koano
cực khoái: orgasmo