a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka c...

C.A. de Coulomb: kulombo, Kulombo
C. Colombo: Kristoforo
caduceus: kaduceo
cár: caro
CD: kompakta disko , lumdiskego, lumdisko
céder: cedro
cedidlo: filtrilo, kribrilo
cediť: filtri
cedrát: cedratujo
cedrátové ovocie: cedrato
cefalotorax: cefalotorako
Cefeus: Cefeo
cech: gildo
celá časť: entjera parto
celá noha: kruro
celé číslo: entjero
celé kladné číslo: natura entjero
celé množstvo: totalo
celé prečítať: tutlegi
celesta: celesto
celina: novalo
celistvosť: tuteco, tuto
celistvý: integra, totala
celkom: entute, tute
celkove: entute
celkový: malloka, tuteca
celočíselný: cifereca
celodenný: diurna
celofán: celofano
celok: ento, korpuso, objekto
celonárodné hlasovanie: referendumo
celosvetový: tutmonda
celulitída: celulito
celuloid: celuloido
celulóza: celulozo
celý: kompleta, sendifekta, senmanka, tuta
stupeň Celzia: celsia
Celzius: Celsio
Celzius A.: Celsio
cement: cemento
cena: premio, takso, valoro
cengáč: tintilo
ceniť: aprezi
cenný: kosta, multvalora, valora
cenobita: cenobito
cent: cendo, kvintalo
centavo: centavo
centi-: centi-
centigram: centigramo
centiliter: centilitro
centimeter: centimetro
centrála: centralo, centro
centralizovať: centralizi
centrálny procesor počítača: traktilo
centrifugálny, odstredivý: centrifuga
centriola: centriolo
centrum: centro
cenzor: cenzoro, cenzuristo
cenzurovať: cenzuri
cenzus: censo
ceremónia: ceremonio, liturgio, ritaro, rito
cerezín: cerezino
cérium: cerio
cerumen: cerumeno
ceruzka: krajono
cesnak: ajlo
cesta tovaru cez krajinu colne nezainteresovanú: transito
cestička: vojeto, vojstreko
cestná daň: vojimposto
cesto: pasto
cestovať: veturi
cestovať autostopom: petveturi
cestovateľ: pilgrimanto , turisto
cestovná výprava: karavano
cestovný lístok: bileto
cestovný poriadok: hortabelo
cestovný ruch: turismo
cez: tra, trans
cézium: cezio
cezúra: cezuro
cibet: cibeto
cibórium: ciborio, hostiujo
cibriť: perfektigi, poluri
cibuľa: bulbo, cepo
cicavce: mambestoj, mamuloj
cicavec: mamulo
cícer: kikero
cicero: cicero
cider: cidro
cieľ: celo
cieľavedomý: celkonscia
cielene: cele
cieľnik: celgrajno
cieľový jazyk: cellingvo
cieva: angio, vaskulo
cievka s vinutím: bobeno
cievnatka: piamatro
ciferník: ciferplato
cifra: cifero
Cigán: cigano
Cigáň: romao
cigániť: mensogi
cigánsky: cigana
cigara: cigaro
cigareta: cigaredo
cigória: cikorio
cikáda: cikado
cikať: pisi
cimbal: cimbalo, zimbalono
cín: stano
cinabarit: cinabro
cinchonín: kinkonino
cínovať: stani
cintorín: sepultejo, tombejo
cirhóza: cirozo
cirkev: eklezio
cirkevník: ekleziano
cirkevný snem: sinodo
cirkulácia: cirkulado
cirkulovať: cirkuli
cirkumflex: cirkumflekso
cirkus: cirko
cirkusant: cirkisto
cirok: sorgo
ciróza: cirozo
cirus: ciruso
cisár: imperiestro
cisárstvo: imperiismo, imperio
cisoida: cisoido
cisterna: cisterno
cit: sentimento, sento
citadela: citadelo
citara: citaro
citát: citaĵo, moto
citeľný: sentebla
cítiť úzkosť: angori
citlivosť: sentemo, sentimento
citlivý: sentema
citoslovce: interjekcio
citoslovce hlasu kačice: gik gak
citovať: citi
citovosť: sentimento
citový: afektiva, sentimentala
citrón: citrono
citrónovník: citronujo
citrus: citruso
civieť: gapi, okulegi, okuli
civil, nevojak: civilulo
civil: civilulo
civilizácia: civilizacio, civilizado, civilizeco, civilizo
civilizovať: civilizi
civilný: civila
cizelérske kladivko: cizelilo
cizelovať: cizeli
clavecín: klaviceno
clivosť: nostalgio
clo: doganimposto, dogano, limimposto
cnieť sa: sopiri
cnosť: virto
cnostný: virta
cól: colo
colník: doganisto
Colorado: Kolorado
condotiere: kondotiero
coquina: kokino
ctený: honora
ctibažný: gloravida
ctihodný: estiminda, honorinda
ctiť si: estimi
ctižiadostivosť: gloramo
cudnosť: pudoro
cudzí: fremda, malpropra
cudzina: alilando, eksterlando
cudzinec: alilandulo, eksterlandano, fremdulo
cudzokrajný: eksterlanda
cudzoložiť: adulti
cudzoložnica: adultulo
cudzoložný: adulta
cudzoložstvo: adultado, adulto
cudzopasiť: paraziti
cudzopasník: parazito
cukať: tiki
cukor: sukero
cukornička: sukerujo
cukráreň: kukejo
cukrík: bombono
cukrová repa: sukerbeto
cukrová trstina: sukerkano
cukrové farbivo: karamelo
cukrovka: diabeto
cumeľ: cicumo
cunami: cunamo
curie: kurio
curium: kuriumo
cúvať: retroiri
cvakať: klaki, kraketi
cval: galopo
cválať: galopi
cvalom: galope
cvendžať: tinti
cvičebnica: ekzercaro
cvičenec: gimnasto
cvičenie: ekzercado, ekzerco, praktiko
cvičiť: ekzerci, trejni
cvičná skladba: etudo
cvik: ekzerco
cviker: nazumo
cvikla: folibeto
cyklámen: ciklameno
cyklická obsluha: karuselo
cyklický: cikla
cyklista: ciklisto
cykloida: cikloido
cyklón: ciklono
cyklostyl: mimeografo
cyklostylová blana: stencilo
cyklostylovať: mimeografi
cyklotrón: ciklotrono
cyklus: ciklo
cylindrická súradnica: cilindra koordinato
cynický: cinika
cynik: cinikulo
cypruštek: cipreso
cytológia: citologio
Chamurabi: Hamurabo