a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka x...

x-ová súradnica: absciso
xylém: ksilemo
xylofón: ksilofono
xylograf: ksilografisto, ksilografo