b c d e f g h l m o s u v

irlanda d...

draoi: druido
drua: druido