a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

volapuka h...

-: -o
hi-: -iĉ
hibien: virabelo
hibub: taŭro, virbovo
hidog: virhundo
hiflen: amikiĉo
higem: frato
higemik: frata
higok: virkoko
hijevod: virĉevalo
hikapar: virkapro
hikat: virkato
hiköst: kuzo
hilelepal: praavo
hilepal: avo
hilup: virlupo
himatan: edzo
himen: virhomo
hinef: nevo
hipal: patro
hirenar: virvulpo
hisvin: virporko
hiter: onklo
hitigrid: virtigro
hiviudan: vidvo
ho-: eks-, -uk
hobub: eksvirbovo
hodog: eksvirhundo
hog: truo
hog blägik: nigra truo
hogik: trua
hogön: trui
hokapar: eksvirkapro
hokat: eksvirkato, virkatuko
hol: horo