a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ?

germana x...

X: ikso
x-Achse: abscisa akso, x-akso
Xaver: Ksavero
Xenismus: fremdismo
Xenon: ksenono
Xenophobie: ksenofobio
Xenophon: Ksenofono
Xi’an: Ŝjiano
x-Koordinate: absciso, x-koordinato
XOR: disaŭo
Xylofon: frapharmoniko
Xylograph: ksilografiisto
Xylographie: ksilografio
Xylophon: ksilofono