a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

ida f...

fabrikar: fabriki
fabrikerio: fabriko
facila: facila
facile: facile
facileskar: faciliĝi
faciligar: faciligi
familiala: familia
familiano: familiano
familio: familio
fashismo: faŝismo
februarala: februara
februaro: Februaro
Federativa Republiko di Rusia: Ruslanda Federacio
femina: ina, inseksa
feminismo: inismo, virinismo
femino: ino
fiancar: fianĉigi
fianceskar: fianĉiĝi
fiancitino: fianĉino
fiancitulo: fianĉo
fianco: fianĉiĝo
fidela: fidela
fideleso: fideleco
filii: gefiloj
filiino: filino
filio: gefilo
filiulo: filo
Finlandana: finna
Finlandana linguo: finna lingvo, suoma lingvo
Finlandano: finlandano, finno
Finlando: Finlando, Finnio, Finnlando, Suomio, Suomujo
fixigar rendevuo: rendevui
floto: ŝiparo
foxino: vulpino
foxo: vulpo
foxulo: virvulpo
Franca: franca
Franca linguo: franca lingvo
Francaparolanto: franclingvano
Francia: Francio, Francujo
Franciana: franca
Franciana linguo: franca lingvo
Franciano: franco
Franco: franco
frati: gefratoj
fratinala: fratina
fratineso: fratineco
fratino: fratino
frato: gefrato, sibo
fratulala: frata
fratuleso: frateco
fratulo: frato
Frisa: frisa
Frisia: Frisio, Frislando
Frisiana: frisa
Frisiano: friso
Friso: friso