a b f m t v x y z ?

uzbeka f...

Fennoskandiya: Fenoskandio