a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z ø ?

norvega n...

nano-: nano-
nauroz: Noŭruzo
Nederland: Nederlando
nederlandsk: nederlanda
nederlender: nederlandano
neste: jena
nettopp: ĵus
Nevada: Nevado
Newfoundland: Novlando
Newfoundland og Labrador: Novlando kaj Labradoro
ninja: ninĵo
niqab: nikabo
nitrogen: nitrogeno
nitroglyserin (foreldret): nitroglicerino
nitroglyserol: nitroglicerino
nok: sufiĉa, sufiĉe
nominativ: nominativo
nordmann: norvego
Norge: Norvegio, Norvegujo
norsk: norvega
null: nulo
nyeste: ĵusa
nynne: kanteti
i nærheten av: apud
nåde: graco