a b c d e f g h i y j k l m n o p r s t u v z ?

litova e...

eilė: vico
eilėraštis: poemo
eilinis: soldato
Einšteinis: ejnŝtejnio
eksperimentas: eksperimento
elektros: elektra
elementas: elemento
energija: energio
epifitas: epifito
eteriai: etero
ežeras: lago