a b c f g h i j k l m n o s u v w

interlingvaa a...

academia: akademio
autismo: aĆ­tismo